PHÁP HỘI PHÓNG SANH THÁNG 07 MẬU TUẤT

Ngày đăng: 10.09.2018 20:09

Với ý nghĩa vô cùng rộng lớn như thế, hôm nay ngày 09.9.2018 (nhằm ngày 30.7 năm Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội Phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử xa gần có cơ hội gieo trồng hạt giống từ tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi, “thương người, thương vật”.

Muôn loài nào khác chi ta,

Cũng tìm sự sống, lánh xa tai nàn.

Có cha mẹ, có họ hàng,

Kết bè sinh hoạt, hiệp đoàn tương thân.

Ta đừng giết nó mà ăn,

Cũng đừng bắt nó trói trăn giam cầm.

Bẩy câu, chước độc mưu ngầm,

Làm cho chúng nó âm thầm đớn đau.

Lạc bầy, dớn dác xôn xao,

Lại e cái nạn thớt, dao hầu gần.

Mình có thân, nó cũng có thân,

Nuôi mình, giết nó: còn đâu công bằng!

Với ý nghĩa vô cùng rộng lớn như thế, hôm nay ngày 09.9.2018 (nhằm ngày 30.7 năm Mậu Tuất), Thầy Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (Thống Nhất – Đồng Nai) đã tổ chức Pháp hội Phóng sanh nhằm giúp cho quý Phật tử xa gần có cơ hội gieo trồng hạt giống từ tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi, “thương người, thương vật”.

Đây chính là nhân lành vô cùng quý báu giúp cho quý Phật tử tiến tu trên con đường đạt đến sự an vui trong cuộc sống hiện tại và mai sau, hoa sen chín phẩm nở hoa nơi cõi Cực Lạc của đức Phật A Mi Đà. Pháp hội Phóng Sanh đã thành tựu viên mãn. Nguyện đem tất cả công đức phóng sanh ngày hôm nay hồi hướng cho bốn ơn, ba cõi, chúng sanh khắp trong pháp giới đều trọn thành Phật đạo.

Nam mô A Mi Đà Phật!

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^