KÍNH MỪNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT A MI ĐÀ - KHÓA TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY THÁNG 11 NĂM CANH TÝ

Ngày đăng: 11.01.2021 09:26

Trong Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề, Đại sư Thật Hiền nói: “Không nghe Phật pháp, làm sao biết mình thường thọ nhận ân của Phật? Ân đức ấy non sâu khó sánh.

Trừ phi tự mình phát tâm rộng lớn, hành đạo Bồ tát, xây dựng đạo tràng, cứu độ chúng sinh; còn không thì dù cho thịt nát xương tan, cũng khó mà đền đáp xứng đáng. Đó là nhân duyên thứ nhất của sự phát tâm Bồ đề”.

Chính vì lẽ đó, nhằm vun bồi hạt giống Bồ đề, gieo trồng ruộng phước trên mảnh ruộng tâm, hôm nay ngày 10/01/2021 (nhằm 28/11 Canh Tý), chùa Huệ Viễn tổ chức khóa tu Niệm Phật một ngày, đem công đức tu hành cúng dường kính mừng Khánh đản đức Phật A – mi – đà, nhằm giúp cho quý Phật tử luôn nhớ ân sâu của Phật, tinh tấn thực hành theo pháp môn Niệm Phật, chuyển hóa phiền não, an vui trong hiện tại, gieo trồng căn lành nơi cõi Tịnh Độ của đức Phật A-Mi-Đà, đồng sanh Tây phương, đồng thành Phật đạo.

 

 

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^