CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TRÍ ĐỨC

Ngày đăng: 18.10.2020 21:20

Trong Bước Đầu Học Phật nói: “Người Phật tử chân thật thì, bao giờ hay bất cứ việc gì cũng vì lợi ích chúng sanh. Đừng khi nào để lệch lạc mục tiêu tối thượng ấy. Chư Phật ra đời cũng vì chúng sanh, truyền bá chánh pháp cũng vì chúng sanh, chúng ta đền ơn chư Phật cũng vì cứu độ chúng sanh..

Đó là tâm niệm rộng lớn cao cả của người tu theo đạo Phật. Vì chúng sanh mà cúng dường Tam Bảo, quả thật người Phật tử sống đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp. Hành động đúng chánh pháp thì công đức lượng đồng với chánh pháp, nghĩa là kiếp kiếp đời đời không mất. Nếu dạy Phật tử làm phước tạo công đức, Tăng, Ni nên dạy đúng tinh thần này”.

 

 

Nắm rõ được lẽ trên, sáng ngày hôm nay 18.10.2020 nhằm ngày 2/09 Canh Tý, quý thầy chùa Huệ Viễn, chùa Vạn Đức đã hướng dẫn các Phật tử, cùng các Phật tử trẻ thực hiện chuyến cúng dường trai phạn tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức (Tăng).

Trước đó, đoàn đến Thiền viện Thường Chiếu vấn an sức khỏe, dâng tịnh tài cúng dường Đại lão HT Thích Thanh Từ, Phó Pháp Chủ HĐCM; HT Thích Nhật Quang, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trụ trì Thiền Viện; TT Thích Thông Hạnh, Phó Trụ trì Thiền viện.

Tổng số tịnh tài cúng dường hơn 247.000.000 đồng.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^