SỰ TÍCH QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT

Ngày đăng: 15.03.2017 08:59

Quán Thế Âm (Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर nghĩa là "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian") là một vị Bồ-tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật..

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^