KINH VÔ LƯỢNG THỌ

Ngày đăng: 13.03.2017 22:34

Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng đại Tỳ kheo một vạn hai ngàn người câu hội. Các Ngài này đều là bực đại Thanh văn mà mọi người quen biết..

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^