Lời khai thị của đại sư Ấn Quang

Ngày đăng: 29.09.2018 23:28

Không luận người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn việc mà người không thể nhẫn, làm việc mà người không thể làm. Thay thế việc nhọc cho người, thành tựu việc tốt cho người. .

Lúc ngồi yên lỗi mình thường nhớ, khi luận bàn chớ nói lỗi người.

Đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo ăn cơm, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, một danh hiệu Di Đà niệm liên tục đừng để gián đoạn. Hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, trừ ngoài câu niệm Phật ra không nên khởi một niệm nào khác. Nếu có khi vọng niệm vừa phát khởi, cần yếu lúc đó tiêu diệt ngay.

Thường sanh tâm hổ thẹn và tâm sám hối nghiệp chướng của mình.

Dù có tu trì, cũng thường nghĩ công phu mình còn cạn cợt, chẳng nên khoe khoang. Chỉ xem việc làm của mình, đừng để ý đến việc của người khác. Chỉ thấy việc tốt của người, đừng xem việc xấu của ai.

Kính mọi người đều là Bồ Tát, duy có mình thiệt là phàm phu.

Nếu quả có thể tu hành được như thế, thì quyết định được sinh về Tây Phương Cực Lạc.

Đại sư Ấn Quang khai thị

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^