KHAI THỊ NIỆM PHẬT - Đại sư Triệt Ngộ

Ngày đăng: 20.07.2020 12:29

Dù Phật, Tổ hiện thân còn chẳng thay đổi được tín tâm, huống gì Ma vương, ngoại đạo, tà thuyết hư vọng mà có đủ năng lực mê hoặc ta ư? Tín được như thế mới gọi là sâu vậy..

Chúng ta chuyên tu tịnh nghiệp, trong đó lòng tin quý ở chỗ sâu bền, Nguyện quý ở chỗ tha thiết, không bị bất cứ tà thuyết nào mê hoặc hay làm giao động, không bị tất cả cảnh duyên nào xoay chuyển. Nếu đang lúc chuyên tu Tịnh nghiệp, dẫu có Tổ sư Đạt-ma bỗng nhiên hiện đến nói rằng: "Ta có pháp Thiền chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, ông hãy lìa bỏ niệm Phật, ta sẽ trao pháp Thiền này cho ông". Bấy giờ ta nên đảnh lễ Tổ Sư mà bạch: "Trước, con đã lãnh thọ pháp môn Niệm Phật của Thích-Ca Như Lai, phát nguyện tu trì suốt đời chẳng thay đổi. Tuy Tổ Sư có pháp Thiền thâm diệu, nhưng con chẳng dám trái với bổn nguyện".

Dẫu có Đức Thích-ca Như Lai bỗng hiện thân đến dạy rằng: "Trước kia ta đã thuyết môn niệm Phật, đó chỉ là phương tiện nhất thời. Nay ta lại có pháp môn thù thắng khác siêu việt hơn. Ông nên lìa bỏ pháp niệm Phật, ta sẽ nói thắng pháp cho ông nghe". Cũng như thế, ta cúi đầu lễ Phật mà bạch rằng: "Trước kia con đã lãnh thọ pháp môn Tịnh nghiệp của Thế Tôn, dù chỉ còn một hơi thở, con quyết cũng chẳng đổi thay. Tuy Như Lai có thắng pháp, nhưng con chẳng dám trái với bổn nguyện”.

Dù Phật, Tổ hiện thân còn chẳng thay đổi được tín tâm, huống gì Ma vương, ngoại đạo, tà thuyết hư vọng mà có đủ năng lực mê hoặc ta ư? Tín được như thế mới gọi là sâu vậy.

  •  *

  •  *

  •  *

  • Nội Dung

     *

  • LÀM LẠI
  • ^