Ngày 10/26/2020 10:45:59 AM.
Kinh Hoa Nghiêm nói: “Lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành. Lòng tin hay tựu quả Bồ-đề của Phật”. Thế nên đối với người tu, đức tin có tính cách rất trọng yếu.....
Ngày 7/20/2020 12:29:13 PM.
Dù Phật, Tổ hiện thân còn chẳng thay đổi được tín tâm, huống gì Ma vương, ngoại đạo, tà thuyết hư vọng mà có đủ năng lực mê hoặc ta ư? Tín được như thế mới gọi là sâu vậy....
Ngày 1/1/2019 10:23:27 PM.
Con người sống ở trên đời này một trăm năm có bao lâu. Một hơi thở không trở lại liền qua đời khác, muôn thứ chẳng đem được, chỉ có nghiệp theo mình. Ngay lúc ấy dù muốn niệm một câu Phật, nhưng có được chăng? Muốn thả một sinh mạng có được chăng?...
Ngày 9/29/2018 11:28:09 PM.
Không luận người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn việc mà người không thể nhẫn, làm việc mà người không thể làm. Thay thế việc nhọc cho người, thành tựu việc tốt cho người. ...
Ngày 3/17/2017 6:30:46 PM.
Xét ra chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, nhưng đã có quan hệ tới sự sống chết rồi! Mạng người trong hơi thở há chẳng đúng thế sao? ...
Ngày 3/17/2017 6:26:20 PM.
Tự buông lung dù chỉ trông giây lát thì biết lấy gì đền ơn Phật ở trên, đáp lại ơn đàn-na tín thí ở dưới. Phải cố lên! ...
Ngày 3/13/2017 11:16:34 AM.
Chỉ đến những giờ phút sau cùng, lúc thị hiện nhập Niết-bàn, mới phương tiện cho hàng Tăng kẻ tục biết Ngài là Phật A-mi-đà hóa thân để tăng trưởng tín tâm, phát tâm niệm Phật, cầu vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Từ đây, ngày sanh của hóa thân Phật A-mi-đà (đại sư Vĩnh Minh – Diên Thọ) được chọn làm ngày Khánh đản Phật A-mi-đà....
Ngày 3/6/2017 8:51:58 PM.
Từ Chiếu đại sư nói: "Người tu Tịnh độ khi lâm chung thường có ba điều nghi, bốn cửa ải, hay làm chướng ngại cho sự vãng sanh, phải dự bị suy nghĩ trước để phá trừ....
^