Ngày 8/24/2017 8:17:50 PM.
Được nghe chư Phật ra đời đều do cha mẹ mà có thân, muôn loài sanh trưởng thảy nhờ trời đất che chở. Cho nên không có cha mẹ thì chẳng sanh, không có trời đất thì chẳng trưởng, thảy nhờ ơn dưỡng dục, đều thọ đức chở che....
Ngày 7/21/2017 6:07:49 PM.
Đại Sư bình thời cũng tu các công đức để phụ trợ Tịnh nghiệp, như truyền giới pháp, khai những ao phóng sanh. Ngài lại thẩm định nghi Thủy Lục, hành Du Già Diệm Khẩu để cứu khổ u minh, truyền bá văn giới sát, khiến người quy hóa làm lành rất nhiều....
Ngày 7/4/2017 9:44:03 AM.
Vì mến di phong của Lô Sơn, ngài tạo tượng Phật A Di Đà kết hợp bạn sen, thành lập Liên Xã. Sau đó, ngài lại chích máu tả phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên ấy lại đổi tên Liên Xã thành Tịnh Hạnh Xã...
Ngày 6/30/2017 8:55:42 AM.
Ngô Việt Vương có hỏi ngài Vĩnh Minh: "Bạch tôn đức! Thời nay có bậc chân Tăng nào khác chăng?". Đại Sư đáp: "Có Hòa Thượng Hành Tu, đôi tai dài, chính là Phật Định Quang ứng thân đấy!". Vương tìm đến ngài Hành Tu cung kính đảnh lễ, Ngài bảo: "Vĩnh Minh Đại Sư khéo nhiều lời. Ông ta cũng chính là Phật A Di Đà ứng thân đó". Nói xong, ngồi yên mà hóa. Ngô Việt Vương vội vã trở về chùa Vĩnh Minh định gạn hỏi hết thì Đại Sư cũng đã thị tịch. ...
Ngày 6/29/2017 6:04:26 PM.
Đại Sư đến Tân Định, thấy người xứ này chưa biết niệm Phật là gì. Dùng phương tiện, ban sơ ngài quyên tiền dẫn dụ trẻ con niệm Phật. Nếu đứa nào niệm Phật được một câu; ngài liền thưởng cho một đồng tiền. Như thế hơn một năm, rồi không cần thưởng tiền, chúng nó cũng niệm. Tập quán lần quen, về sau lúc gặp Đại Sư khi ở trong nhà hay đi chơi ngoài đường, chúng cũng vẫn niệm....
Ngày 6/21/2017 5:53:20 PM.
Đức Văn Thù bảo: - Thời kỳ này chính là đúng lúc các ngươi nên niệm Phật. Trong các hành môn không chi hơn niệm Phật và gồm tu phước huệ. Thuở đời quá khứ, ta nhờ quán Phật, niệm Phật, cúng dường Tam Bảo mà được Nhất Thiết Chủng Trí. Tất cả các pháp như: Bát-nhã ba-la-mật, những môn thiền định rộng sâu, cho đến chư Phật cũng từ niệm Phật mà sanh. Vì thế nên biết, Niệm Phật là vua trong các pháp môn". ...
Ngày 6/19/2017 5:45:04 PM.
Đại Sư đứng theo lập trường Trung Đạo, tùy căn cơ mỗi người mà quyền biến chỉ dạy. Thấy cư dân quanh vùng phần nhiều nghèo khổ tật bệnh, ngài rộng truyền pháp môn Tịnh Độ, khuyên mọi người đều nên niệm Phật. Trên đá, nơi gốc cây, ven đường, nơi tường vách, bên hang đá hoặc suối khe, Đại Sư đều có viết lời thánh giáo, khuyên tỉnh ngộ lẽ đạo việc đời, cần chuyên niệm Phật....
Ngày 6/18/2017 6:17:17 PM.
Hơn ba mươi năm, Đại Sư vừa hóa đạo vừa chuyên tu, chưa từng ngủ nghỉ. Hằng ngày, thường nghiêm trì giới hạnh không thể sai phạm một mảy may. Khi được cúng dường thức ăn ngon quí, ngài đem dâng cho đại chúng, còn phần mình chỉ dùng thứ thô dở mà thôi. Tài vật của dân tín cúng cho, ngài dùng tả hơn mười muôn quyển kinh A Di Đà, họa cảnh Tịnh Độ được ba trăm bức. Ngoài ra, thì dùng vào việc sửa sang chùa tháp, thắp đèn nối sáng, không chứa để dư. ...
Ngày 6/18/2017 6:05:55 PM.
Đại Sư ở Lô Sơn hơn ba mươi năm, chân không bước ra khỏi núi. Ngài khước từ mọi sự liên lạc không cần thiết với đời, nguyện giải quyết vấn đề sanh tử ngay trong kiếp hiện tại. Khi có khách đến viếng, lúc ra về, Đại Sư chỉ tiễn chân tới cầu suối Hổ Khê trước chùa rồi trở vào....
Ngày 4/5/2017 5:43:31 PM.
Tôi muốn cảm ơn người dịch kinh nên trước khi lạy kinh tôi thường lạy tên Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Một hôm, lang thang trên mạng tôi chợt nghĩ để xem Hòa thượng là ai, thế là tôi đọc được những bài khai thị tuyệt vời và từ đó tôi tìm nghe những bài giảng của thầy, đến khi được nghe giảng Tứ hoằng thệ nguyện thì tâm hồn tôi bừng sáng....
Ngày 3/29/2017 8:51:50 PM.
Nơi đây, tận cùng phía Nam của Hà Nội, giáp 2 tỉnh Hà Nam và Hưng Yên, người ta ví von tiếng chuông chùa này vang lên thì cả 3 tỉnh đều nghe thấy, đất đai đồng bãi mướt mát một màu xanh của lúa, của ngô. Ngoài kia, dòng sông Cái đang mùa nước về ăm ắp. Hai bên con đường bê tông lối dẫn ra chùa là ruộng lúa thì con gái xanh mướt mát....
Ngày 3/29/2017 8:42:06 PM.
Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng Đại lão Hòa thượng Trí Tịnh (1917-2014) là một vị Bồ-tát hiện thân lại cuộc đời này để hoàn thành đại nguyện của Người....
^