Hoà Thượng Thích Thanh Từ có dạy về việc không sát sanh: nghĩa là không được giết hại mạng sống con người. Chúng ta tự quý sinh mạng của mình, vô lý lại sát hại sinh mạng của kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo không cho phép chúng ta làm việc ấy.
LỊCH TU HỌC THÁNG 8 ÂM LỊCH (ĐINH DẬU) - Tụng kinh Vô Lượng Thọ: 5/8 âl (24/9/2017) - Phóng sanh: 12/8 âl (1/10/2017) - Vui hội trăng Rằm: 15/8 âl (4/10/2017) - Niệm Phật một ngày: 26/8 âl (15/10/2017)
Môi trường học đường giáo dục Phật giáo dĩ nhiên đòi hỏi tích lũy kiến thức, tư duy, thảo luận, phản biện v.v... Nhất là luận lý và tư duy phản biện để tìm ra chân lý là môn học phát huy sáng tạo khá thú vị. Theo chúng tôi, ba câu hỏi trên khá khó cho người sơ học, có thể thầy giáo thọ có ý trau dồi tư duy phản biện cho sinh viên nên cả ba câu hỏi đều sai.
Phật bảo Bà-la-môn: - Có bốn pháp có thể làm cho lợi ích đời sau, an lạc đời sau. Đó là: Tín đầy đủ, Giới đầy đủ, Thí đầy đủ, Tuệ đầy đủ.
^