Kính mừng quý Phật tử ghé thăm trang nhà chùa Huệ Viễn -- Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường. NAM-MÔ A-MI-ĐÀ PHẬT

HÌNH ẢNH GHI NHẬN TỪ TANG LỄ SƯ BÀ HẢI TRIỀU ÂM CHIỀU 26/6 (ÂL)

SƯ BÀ – CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẢI TRIỀU ÂM
VÀ HÌNH ẢNH GHI NHẬN TỪ TANG LỄ CHIỀU 26/6

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Nam mô Đại Từ Bi Phụ A-mi-đà Phật,

Comments are closed.