Trong Bước Đầu Học Phật, HT Thích Thanh Từ cũng từng dạy: “Chỉ vì Tam Bảo vì chúng sanh mà cúng dường, đây là tâm hồn cao thượng quảng đại vị tha. Làm việc bố thí cúng dường cao đẹp như vậy công đức làm sao giới hạn được.
Tiền bạc giống như nước, phải lưu chuyển mới phát sinh đại dụng. Nước không lưu chuyển là nước tù đọng, là nước chết không hữu dụng. Tiền nếu ta khéo xài sẽ đem đến lợi ích chung.
Trong kinh thường nói đức Phật đã là một vị Bồ-tát, mà trên đường tu Ngài hết sức cần khổ, năm năm lang thang tầm đạo trong rừng già biết bao cực khổ, sáu năm khổ hạnh cho tới chỉ còn da bọc xương và ngất xỉu v.v... Sau đó Ngài thiền định dưới cội bồ-đề mới được giác ngộ. Đức Phật thành đạo phải trải qua bao nhiêu khó khăn, không phải rời khỏi cung điện đến cội bồ-đề thành đạo liền.
^